Представяне по теми

 • Въведение

  Електронният курс за обучение FOCUS е предназначен за изграждане на знанията и капацитета на специалистите за усвояване, разработване и използване на процедурите за мултидисциплинарна индивидуална оценка на деца, участващи като жертви или заподозрени/обвинени в криминални производства.

  Курсът има за цел да повиши осведомеността на специалистите, работещи с деца в контакт със закона относно важното значение и задължението за провеждане на индивидуална оценка, за да се гарантира, че правата на децата са реализирани и техните потребности са удовлетворени както и да запознае специалистите с ключови концептуални и практически инструменти, свързани с индивидуалната оценка, които те да използват в своята практика.

  Относно проект FOCUS

  FOCUS e двегодишен проект, изпълняван от Terre des Hommes, в партньорство с Child Circle, Defence for Children-ECPAT – Нидерландия, ИСДП –България, Child Rights Centre – Сърбия, Tdh Румъния и Tdh Гърция.

  Той има за цел, децата в контакт със закона, като жертви и/или правонарушители, да могат да получат достъп до справедлив процес и индивидуализирана грижа и подкрепа, въз основа на мултидисциплинарна индивидуална оценка на техните потребности.

  Цели на проект FOCUS:

  • Придобиване на знания и изграждане на капацитет и умения у специалистите, работещи в сферата на младежкото правосъдие, относно стандартите и практиките за използване на мултидисциплинарна индивидуална оценка на деца.
  • Използване на инструментите и практиките за изготвяне на надеждна индивидуална мултидисциплинарна оценка и по-широкото им прилагане при децата, участващи в наказателни производства в цяла Европа.
  • Овластяване на децата, за да станат „агенти“ на промяната и застъпници за правосъдие, ориентирано към техните потребности, като същевременно се изгражда капацитета им относно техните права в системата на наказателното правораздаване.
  • Подобряване на нагласите на специалистите и разработващите политики по отношение на подхода, насочен към потребностите на децата в наказателното производство в Европа.
  playГледайте този кратък видеоматериал преди да преминете към основното обучение. Координаторът на нашия проект от Terre des hommes Оринда Жони ще ви представи накратко проект FOCUS и ще ви приветства с „добре дошли“ на този електронен курс.

  Проект FOCUS, въведение: интервю с Оринда Жони, координатор на проекта от Terre des hommes


   

   

  • Резюме на курса

   Преди началото на модул 0, тук можете да намерите резюме на курса:


   P2

   question   Защо?

   Цели на обучението

   Настоящият електронен курс за обучение има за цел да осигури задълбочена представа и ресурси, които изясняват какво представлява мултидисциплинарната индивидуална оценка на деца, както деца жертви, така и деца, които са заподозрени или обвинени в наказателно производство.

   По-конкретно, с този курс имаме за цел да гарантираме, че участниците в курса –специалисти, работещи с деца в контакт със закона:

   • са напълно запознати с важното значение на законовите задължения за изготвяне на индивидуални оценки (ИО) на деца;
   • имат задълбочена представа за основните концепции, предназначението и характерните черти на индивидуалната оценка;
   • получават също задълбочена представа за правата и потребностите на децата, участващи в наказателни производства, които се гарантират от правилната индивидуална оценка;
   • познават и разбират по-добре основните принципи и стандарти в подкрепа на адаптираното за деца прилагане на индивидуални оценки;
   • получават концептуални и практически инструменти да оценят състоянието в своите собствени страни по отношение на използването на ИО при децата жертви и децата, заподозрени или обвинени.
   • Специалистите, участващи в обучението получават възможност да обменят идеи и практики и да насърчават взаимното учене чрез използване на техническия интерфейс, създаден по проект FOCUS.

   q4Какво?

     Основни теми

   • Какво представляват индивидуалните оценки на деца жертви и деца, заподозрени/обвинени в наказателното производство, и защо имат толкова важно значение
   • Международни инструменти относно индивидуалната оценка и правата на децата
   • Основни принципи и стандарти за структурата и изготвянето на индивидуални оценки
   • Методи, инструменти и практики за индивидуална оценка на дете

   q5Как?
                 Структура на курса

   Модул 0: Представяне на обучението и речник на термините

   Модул I: Индивидуалните оценки и правата на децата

   Модул II: Стандарти за качество за индивидуалните оценки на децата

   Модул III: Индивидуалните оценки на деца – на практика: мнение на работещите на терен

   Основни изводи:

   Завършването на настоящия онлайн курс, което можете да направите като следвате Вашето собствено темпо, ще Ви отнеме приблизително 10 часа. Всеки модул е разделен на сесии и включва видеоматериали, обучителни материали, библиография, допълнителни източници, описания на случаи, тестове, упражнения и др.


   q6За кого?
                 Целева аудитория

   Настоящият електронен курс е отворен и достъпен за всички специалисти, които работят с деца в контакт със закона, като жертви или заподозрени/обвинени в наказателни производства.

   Имаме предвид полицейски служители, специалисти от системата за грижа за децата, включително органите за закрила, социални работници, прокурори, съдии, медиатори, фасилитатори, пробационни служители, оказващите подкрепа на жертвите, изследователи, разработващи политики и държавни служители. Това ще ви даде по-добра представа за международните задължения по отношение на правата на децата, инструментите за мултидисциплинарна индивидуална оценка на деца, потребностите и правата на децата в системата на детското правосъдие, приложимите стандарти и инструменти и обещаващите практики както за децата жертви, така и за децата заподозрени или извършители.   СЪВЕТ : Всеки модул съдържа материали (pdf), които могат да бъдат изтеглени от интернет, и които можете да запазите за справки в бъдеще. Нашият съвет е да създадете в компютъра си папка FOCUS, в която да записвате всички материали, за да имате лесен достъп до тях!

   • Модул 0: Представяне на обучението и речник на термините

    p3

    В настоящия модул представяме някои от основните определения и концепции, свързани с индивидуалните оценки, които поставят основата за пълноценното електронно обучение в рамките на настоящия курс.

     

    В края на модул 0, ще можете да изтеглите речника на термините във формат pdf за справки в бъдеще.

    Завършването на настоящия модул ще ви отнеме приблизително 45-60 минути.


   • Модул 1: Въведение

    Първият модул разглежда по-подробно какво представляват индивидуалните оценки, какъв трябва да бъде техният обхват и някои първоначални, ключови изисквания относно провеждането на индивидуалните оценки. В този модул ще получите информация за основните правни инструменти, свързани с индивидуалните оценки на деца и приложимостта на индивидуалните оценки по отношение на правата и потребностите на децата.

    За завършването на този модул са необходими приблизително 45–60 минути.

    правосъдие