Седмичен изглед

 • Представяне на курса

   

   Добре дошли в курса, който ще ви даде компетенции как да организирате група от професионалисти и да ги обучите в това да подкрепят децата и младежите за напускане на алтернативна грижа и подготовка за независим живот.

  Курсът “ОБУЧИТЕЛИ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА В ПОДГОТОВКАТА ЗА НАПУСКАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА”  се състои от 5 основни модула:

  Модул 1 Въведение в обучителния процес

  Модул 2 Група и групов процес

  Модул 3 Инструментариум „Към самостоятелен живот Пътеки”

  Модул 4 Развиване на автономия

  Модул 5 Образование за гражданство. Проактивно поведение.

  Всеки модул завършва с бърз тест за самооценка на  придобитите компетенции, а краят  на програмата завършва с Въпросник за оценка на удовлетвореността и постигнатите резултати.

  Всеки от модулите е активен в рамките на 1 седмица и през този период вие ще може да се запознаете със съдържанието, да участвате в дискусията, да изпълните поставените задачи и да проверите придобитите знания и умения чрез бързия тест в края на модула.

  ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРЕДИ ДА СТАРТИРАТЕ ОБУЧЕНИЕТО:

   Присъствайте тук и сега!

  Премахнете тези неща, които могат да ви разсейват!

    Вземете си напитка!

     Вземете си неща за водене на бележки!

      Концентрирайте се!


 • Модул 1 Въведение в обучителния процес

  Тема на модула

  В този модул ще имате възможността да бъдете въведени в същността на програмата и следващите обучителни сесии. Също така ще се запознаете с основните изисквания за провеждане на обучение на професионалисти в алтернативна грижа, чиято задача е да подкрепят процеса на напускане на грижата и подготовка за независим живот. 

  Цели на модула

  • Да въведе в обучението на професионалисти, неговата същност и структура.
  • Да дефинира основните понятия.
  • Да запознае с  параметрите на подготовката и провеждането на обучителна сесия.

  Знания и умения, които ще придобиете и  упражните:

  Разбиране за това каква е същността на подготовката за напускане на алтернативна грижа и кои са ключовите професионалисти в този процес. За да може да организирате вашата група за обучение вие трябва да боравите с основните понятия и да сте наясно с професионалните роли на специалистите, работещи в грижа.

  Осмисляне на работните задачи на обучителя/фасилитатора и на обучаемите лица.
  Знание за основните интерактивни методи за работа в група и пракиткуване на някои от тях.
  Подготовка на обучителна сесия и демонстриране на уменията за това.

  Страници: 5Чатове: 3Задания: 2Файл: 1Обратна връзка: 1Папка: 1
 • Модул 2 Група и групов процес

  Тема на модула

  В този модул ще имате възможността да се запознаете с аспектите на груповия процес и груповата динамика. Ще откриете важни насоки, относно управление на взаимодействието на участниците в групата: нивата на откритост в групата и дълбочината на доверие между хората. Също така ще разберете параметрите за анализ на груповия процес и ще придобиете умения за структурираното им наблюдение, въз основа на което да можете да ги анализирате.


  Цели на модула

  • Да повиши знанията за характеристиките на групата и процесите в нея.
  • Да подобри уменията за управление на груповия процес с оглед постигане на по-голяма ефективност на работата в група.
  • Да предостави структуриран модел за наблюдение и анализ на груповите процеси.

  Знания и умения, които ще придобиете и упражните:

  Разбиране за същността на групата и с какво групата подпомага ученето на всеки участник в нея.

  Разбиране и осмисляне на груповия процес и неговата динамика. Знание за основните процеси, които протичат по време на работата в група и как те могат да бъдат управлявани от обучителя/фасилитатора.

  Знание за етапите на развитие на групата. Умения  за идентифициране на всеки от тях и какво поведение следва да демонстрират членовете на групата и водещия.

  Умения за наблюдение и анализ на груповите процеси.


  Чатове: 4Страници: 5Задание: 1Папка: 1Обратна връзка: 1
 • Модул 3 Инструментариум „Към самостоятелен живот Пътеки”

  Тема на модула

  В този модул ще имате възможността да се запознаете с Инструментариум за подкрепа на младежи за напускане на алтернативан грижа „Към самостоятелен живот Пътеки”, принципите и стандартите на които се базира, както  и методологията за прилагането му. Ще придобиете основни знания и умения за обучение на професионалисти по прилагането му, следвайки методологията. 

  Цели на модула

  • Да запознае със същността и методологията на Инструментариум за подкрепа на младежи за напускане на алтернативна грижа „Към самостоятелен живот Пътеки”.
  • Да осигури възможност за споделяне на мнение и коментари, относно Инструментариума.
  • Да даде конкретни насоки за обучение на професионалисти по прилагането му. 

  Знания и умения, които ще придобиете и  упражните:

  Разбиране и осмисляне на основните стандарти за напускане на алтернативна грижа.

  Знание за отговорностите на ключовите хора в процеса на напускане на грижа.

  Запознаване със съдържанието и методологията за работа с Инструментариум „Към самостоятелен живот Пътеки”.

  Умения за обучаване на професионалисти как да работят с инструментариума.


  Чатове: 4Страници: 6Файл: 1Задание: 1Обратна връзка: 1Папка: 1
 • МОДУЛ 4 Развиване на автономия

  Тема на модула

  Модулът представя основните тези, свързани с разбиране на автономията като способност на личността за самоуправление и самоконтрол и каква е ролята професионалистите за развиването й у децата и младежите в алтернативна грижа.

   Цели на модула

  • Да  повиши разбирането за същността на автономията и защо е важно нейното развиване при децата в алтернативна грижа.
  • Да развие умения за обучение на професионалисти по темата.
  • Да даде практически насоки за обучение на професионалисти в алтернативна грижа за развиване на автономия. 

  Знания и умения, които ще придобиете и  упражните:

  Разбиране и осмисляне на важността от развиване на автономия у децата и младежите в алтернативна грижа, 

  Разбиране на взаимната свързаност между привързаността и способността да си автономен.

  Pапознаване с  организационните и практически модели за развиване на  автономия.

  Запознаване с примерна структура и тема на консултативна сесия с младеж за развиване на умения за вземане на решение.

  Умения за обучаване на професионалисти как да подкрепят децата и да развиват автономия у тях.


  Чатове: 3Файлове: 2Задания: 2Страници: 3Обратна връзка: 1Папка: 1
 • Модул 5 Образование за гражданство. Проактивно поведение

  Тема на модула

  Модулът представя основните концепции и дефиниции за същността на образованието по гражданство и проактивност, както и основните акценти за реализиране на групови програми за обучение по гражданство и проактивност на деца и младежи в алтернативна грижа.

   Цели на модула

  • Да  повиши разбирането за същността на гражданското образование  и защо е важно обучение по гражданство на деца в алтернативна грижа.
  • Да повиши разбирането за същността на проактивността и важността за насърчаването й у деца в алтернативна грижа.
  • Да развие умения за обучение на професионалисти за организиране на програми по темата.
  • Да даде практически насоки за обучение на професионалисти в алтернативна грижа.

  Знания и умения, които ще придобиете и  упражните:

  Разбиране за същността на образованието за гражданство и областите на компетенции за гражданство.

  Разбиране и осмисляне на проактивното и реактивното поведение.

  Запознаване с примерна структура и дизайн на групова програма за обучение по гражданство и  и групова програма за обучение по проактивност.

  Умения за обучаване на професионалисти как да реализират групови програми за обучение по гражданство и проактивност.


  Чатове: 2Страници: 5Задания: 2Обратни връзки: 2