Индивидуална оценка - врата към правосъдие, ориентирано към детето

Индивидуална оценка - врата към правосъдие, ориентирано към дететоЕлектронният курс за обучение FOCUS е предназначен за изграждане на знанията и капацитета на специалистите за усвояване, разработване и използване на процедурите за мултидисциплинарна индивидуална оценка на деца, участващи като жертви или заподозрени/обвинени в криминални производства.

Структура на курса

Модул 0: Представяне на обучението и речник на термините

Модул I: Индивидуалните оценки и правата на децата

Модул II: Стандарти за качество за индивидуалните оценки на децата

Модул III: Индивидуалните оценки на деца – на практика: мнение на работещите на терен

Основни изводи


Завършването на настоящия онлайн курс, което можете да направите като следвате Вашето собствено темпо, ще Ви отнеме приблизително 10 часа. Всеки модул е разделен на сесии и включва видеоматериали, обучителни материали, библиография, допълнителни източници, описания на случаи, тестове, упражнения и др.Обучители на професионалисти за подкрепа на деца в подготовката за напускане на алтернативна грижа
Ventsislav IvanovЗвездица Ковачева

Обучители на професионалисти за подкрепа на деца в подготовката за напускане на алтернативна грижа

 

 Курсът е предназначен за обучители на професионалисти, които работят с деца в алтернативна грижа и ги подготвят за напускане на грижата и за независим живот. Състои се от 5 модула:

Модул 1 Въведение в обучителния процес

Модул 2 Група и групов процес

Модул 3 Инструментариум „„Към самостоятелен живот Пътеки””

Модул 4 Развиване на автономия

Модул 5 Образование за гражданство. Проактивно поведение.

Всеки модул завършва с бърз тест за самооценка на  придобитите компетенции, а краят  на програмата завършва с Въпросник за оценка на удовлетвореността и постигнатите резултати.

Курсът е разработен в рамките на финансирания от ЕС проект „Заедно след алтернативна грижа (OUTogether)“.

Програмата на курса предоставя обща и специфична информация. Общата информация е  за това, как да обучителите да формулират своите обучителни цели и как да ги постигнат; как да дефинират своите работни задачи като обучител и фасилитатор, какви са основните интерактивни методи за групова работа и как да ги ползват; как да осъществят подготовката и да реализират обучителната сесия. Специфичната информация е насочена към ключовите аспекти на подкрепата за напускане на алтернативна грижа със следните акценти: съдържание на подкрепата, ползване на инструментариум за подкрепа, наречен „Пътеки”, развиване на автономия, гражданско съзнание и проактивно поведение.

Програмата позволява да се тренират умения, които са от важно значение за постигане на обучителните цели: за организиране на груповия процес и наблюдение на груповата динамика; за подготвянето и структурирането  на обучителната сесия; за насърчаване на активността и участието на всеки в групата; за проверка на постигнатите резултати в обучението и обратна връзка от участниците в процеса.