Налични курсове

Индивидуална оценка - врата към правосъдие, ориентирано към детето

Индивидуална оценка - врата към правосъдие, ориентирано към дететоЕлектронният курс за обучение FOCUS е предназначен за изграждане на знанията и капацитета на специалистите за усвояване, разработване и използване на процедурите за мултидисциплинарна индивидуална оценка на деца, участващи като жертви или заподозрени/обвинени в криминални производства.

Структура на курса

Модул 0: Представяне на обучението и речник на термините

Модул I: Индивидуалните оценки и правата на децата

Модул II: Стандарти за качество за индивидуалните оценки на децата

Модул III: Индивидуалните оценки на деца – на практика: мнение на работещите на терен

Основни изводи


Завършването на настоящия онлайн курс, което можете да направите като следвате Вашето собствено темпо, ще Ви отнеме приблизително 10 часа. Всеки модул е разделен на сесии и включва видеоматериали, обучителни материали, библиография, допълнителни източници, описания на случаи, тестове, упражнения и др.Обучители на професионалисти за подкрепа на деца в подготовката за напускане на алтернативна грижа
Ventsislav IvanovЗвездица Ковачева

Обучители на професионалисти за подкрепа на деца в подготовката за напускане на алтернативна грижа

 

 Курсът е предназначен за обучители на професионалисти, които работят с деца в алтернативна грижа и ги подготвят за напускане на грижата и за независим живот. Състои се от 5 модула:

Модул 1 Въведение в обучителния процес

Модул 2 Група и групов процес

Модул 3 Инструментариум „„Към самостоятелен живот Пътеки””

Модул 4 Развиване на автономия

Модул 5 Образование за гражданство. Проактивно поведение.

Всеки модул завършва с бърз тест за самооценка на  придобитите компетенции, а краят  на програмата завършва с Въпросник за оценка на удовлетвореността и постигнатите резултати.

Курсът е разработен в рамките на финансирания от ЕС проект „Заедно след алтернативна грижа (OUTogether)“.

Програмата на курса предоставя обща и специфична информация. Общата информация е  за това, как да обучителите да формулират своите обучителни цели и как да ги постигнат; как да дефинират своите работни задачи като обучител и фасилитатор, какви са основните интерактивни методи за групова работа и как да ги ползват; как да осъществят подготовката и да реализират обучителната сесия. Специфичната информация е насочена към ключовите аспекти на подкрепата за напускане на алтернативна грижа със следните акценти: съдържание на подкрепата, ползване на инструментариум за подкрепа, наречен „Пътеки”, развиване на автономия, гражданско съзнание и проактивно поведение.

Програмата позволява да се тренират умения, които са от важно значение за постигане на обучителните цели: за организиране на груповия процес и наблюдение на груповата динамика; за подготвянето и структурирането  на обучителната сесия; за насърчаване на активността и участието на всеки в групата; за проверка на постигнатите резултати в обучението и обратна връзка от участниците в процеса.


Trainers for professionals to support children in preparation for leaving alternative care
Звездица Ковачева

Trainers for professionals to support children in preparation for leaving alternative care

The training course is aimed at supporting professionals who work with children in alternative care and prepare them for independent life, as well as the professionals who would like to conduct training to other professionals on preparation for leaving care.

The manual is developed within the EU-funded project “OUTogether – promoting children’s autonomy on alternative care”.

The training program contains 5 modules :  

Module 1 Introduction to the training process

Module 2 Group and group process

Module 3 OUTogether Pathways Tool

Module 4 Autonomy development

Module 5 Education for citizenship and proactivity

Each module ends with a test for self-assessment of the acquired competencies. The training course ends with a Questionnaire for assessment of satisfaction and achieving results.  

The program provides general and specific information. The general information is about how trainers can develop their learning goals and how to achieve them; how to define their work tasks as a trainer and facilitator, what are the main interactive methods for group work and how to use them; how to carry out the preparation and implement the training session. The specific information focuses on key aspects of support children for leaving care with the OUTogether Pathways Tool, autonomy development and education for citizenship and proactivity.